|
Λέσβος - Άλλα στοιχεία
Η μουσική της Λέσβου επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από τις μουσικές πρακτικές που παγιώθηκαν στα μεγάλα αστικά κέντρα της Μ. Ασίας. Από το 18ο αι. η Λέσβος συνδέθηκε στενά με αυτά τα κέντρα και ιδιαίτερα με τη Σμύρνη και (σε κάπως μικρότερο βαθμό και με) την Κωνσταντινούπολη, τόσο όσον αφορά τις οικονομικές δραστηριότητες, όσο και τις ευρύτερες κοινωνικές πρακτικές. Η σύνδεση ενισχύθηκε από την ένταξη της Λέσβου σε ένα μεσογειακό και ευρύτερο ευρωπαϊκό δίκτυο διακίνησης προϊόντων, που προώθησε τη μονοκαλλιέργεια της ελιάς στο νησί, καθώς και την παραγωγή και διακίνηση ελαιόλαδου και συναφών προϊόντων, όπως για παράδειγμα το σαπούνι. Σ’ αυτό το πλαίσιο, οι επιρροές και οι επιδράσεις που δέχτηκε η Λέσβος από τα μεγάλα αστικά κέντρα της Μ. Ασίας και την ευρύτερη μικρασιατική κουλτούρα, ήταν σημαντικές. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς τις αμοιβαίες ανταλλαγές και επιρροές στη μουσική κουλτούρα πριν από τα τέλη του 19ου αι.

Περισσότερες πληροφορίες...

42 καταχωρίσεις βρέθηκαν — Νησί: Λέσβος

Βλέπετε τις καταχωρίσεις 1 - 10